Simons Roliga Kod

From Datateknik
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(PowerCLI för VMware (körs i Powershell!)
Line 116: Line 116:
 
  }
 
  }
 
</div></div>
 
</div></div>
 +
 +
== Övervakning via Linux ==
 +
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 +
'''För att skicka notifieringar till Android telefon (appen heter IFTTT - kommandos pushas via curl)'''
 +
<div class="mw-collapsible-content">
 +
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"value1":"Warning: Host 193.10.203.12 is DOWN!"}' https://maker.ifttt.com/trigger/notify/with/key/DIN_API_NYCKEL_HÄR
 +
 +
</div></div>

Revision as of 19:40, 21 September 2020

Contents

Mediawiki

Expanderbar text, typ folds

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
This text is not collapsible; but the next is collapsible and hidden by default:
<div class="mw-collapsible-content">Text to be expanded/hidden</div>
</div>

Mer info här

Bash

Testa om en viss port är öppen på en lista hostar

#This is a bash script to check ssh services on hosts
#You need a host file with each IP-address on a separate row
#The source file for the text is used as an argument, ie ./ssh-check.sh ip.txt
#Edit the nc row to alter the port you are testing for, in this case its ssh=22
#Results are output to screen and a text file in the same directory
#!/bin/bash
echo "=================================="
rm results.txt

while read p; do
  nc -znv -w3 $p 22
  if [ $? -ne 0 ]
  then
   echo "No connection" | tee -a results.txt
  else
   echo "OK" | tee -a results.txt
  fi
done < $1

Genererar QR koder från en lista

# This is a bash script to generate qrcodes by reading a text string
# from a file and adding a human readable text part below the qr code
# The source file for the text is used as an argument, ie ./qrcodes.sh hosts.txt
#!/bin/bash
echo "=================================="

while read p; do
 if echo "$p" | grep '*\|\/'; then
  echo "Illegal entry in hosts.txt file"
  break
 else
  qrencode -s 5 -i $p -o $p-QR.png
  convert $p-QR.png -pointsize 24 label:"$p" -gravity center -append $p.png
   rm $p-QR.png
 fi
done < $1

PowerCLI för VMware (körs i Powershell! - spara som powershell skript...)

För att skapa en mängd VLANS utan att sitta manuellt i Vcentret (obs PowerCLI är farligt!)

// 1. behövs för att köra vm-ware modulen i windows då den är "tredjepart"
Set-ExecutionPolicy remotesigned 

// 2. -Scope begränsar installation till inloggad användare
install-module -Name VMware.PowerCLI -Scope CurrentUser

// 3. Kommer att fråga om dina credentials, använd samma som gui inloggningen 
Connect-VIServer -server vcenter-b.cnap.hv.se

// 4. länk till object som är h6 hosten (till exempel)
$myVMHost = Get-VMHost -name esxi-h6.cnap.hv.se

!! VA RIKTIGT RIKTIGT SÄKER PÅ ATT DET ÄR HÄR DU VILL PILLA !!

// 5. länk till vswitch som skall pillas på
$vswitch = Get-VirtualSwitch -vmhost $myVMHost -name vSwitch1

// 6. Skapar VLAN med namn "VLAN20XX" och vlan id 20XX
for ($i=2004; $i -le 2038; $i++) {New-VirtualPortGroup -VirtualSwitch $vswitch -name "VLAN$i" -VLanId $i}

// 7. tar bort portgroups "VLAN2037-VLAN2038" på vswitchen som definieras i steg >>5<<
// OBS! -confirm:$false stänger av en "are you sure, dummy" fråga. Är du inte säker, ta bort detta ur raden! OBS!
for ($i=2037; $i -le 2038; $i++) {Get-VirtualPortGroup -VirtualSwitch $vswitch -name "VLAN$i" | Remove-VirtualPortGroup -confirm:$false}

// Bryt kopplingen till vcentret
Disconnect-VIServer

Taget från virtuallymikebrown.com


Mass-radera VMs som matchar en sträng | Obs: anslut till rätt host också först (steg 1-4) ovan

$remove_vms = Read-Host -Prompt 'Input the server match string to remove from disk'
Write-Host "The entered string was: '$remove_vms'"
$select_confirm = Read-Host -Prompt 'Confirm your selection string (y/n)'

if($select_confirm -eq 'y') {
	 $VMs = Get-VM $remove_vms
	 foreach($VM in $VMs) {
	 	 Write-Host $VM
	 	 }
	 Write-Host "The listed VMs above will be permanently deleted from disk!"
	 Write-Host "Are you absolutely sure you want to do this?"
	 $nuclearoption = Read-Host -Prompt 'Type in "DELETE" to confirm this operation!'
	 if($nuclearoption -eq 'DELETE') {
	 	 Write-Host "Deleting..."
	 	 foreach($active in $VMs) {
	 	 	 if($active.Powerstate -eq "PoweredOn") {
	 			 Stop-VM -VM $active -Confirm:$false -RunAsync | Out-Null
	 			 Start-Sleep -Seconds 7 
	 			 }
	 		 }
	 	 foreach($delete in $VMs) {
	 			 Remove-VM -VM $delete -DeleteFromDisk -Confirm:$false -RunAsync | Out-Null 
	 			 }
	 	 }
	 }

Övervakning via Linux

För att skicka notifieringar till Android telefon (appen heter IFTTT - kommandos pushas via curl)

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"value1":"Warning: Host 193.10.203.12 is DOWN!"}' https://maker.ifttt.com/trigger/notify/with/key/DIN_API_NYCKEL_HÄR
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools